اخبار کوتاه
     ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : ماباید قدردان خانواده شهدا ،جانبازان و ایثارگران عزیز باشیم.      فرماندار ویژه شهرستان بابل : : با یک راهبرد مشخص می توانیم"زباله"چیزی که به محیط زیست آسیب می رساند را به یک درآمد اقتصادی تبدیل کنیم.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندارویژه شهرستان بابل : : رسیدگی به درخواست ها و حل مشکلات مردم افتخاری برای مسئولین است.      ولی زاده، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : نباید وقت مدیران عرصه تولید پشت درب اتاق مدیران ادارات هدر داده شود .     فرماندار ویژه شهرستان بابل : : صبر و بردباری و پرورش فرزندان شایسته ، متعهد و متدین از ویژگی های شاخص همسران شهدا می باشد.      قربانعلی ولی زاده فرماندار ویژه شهرستان بابل، : نقش کتابخانه ها ، اهمیت اطلاعات و دانش بعنوان شاکله اصلی و مهم توسعه پایدار می باشد.     ولی زاده،فرماندار ورئیس شورای ورزشی شهرستان بابل: : فرهنگ سازی وهمگانی کردن ورزش در جامعه می تواند عامل باز دارنده بسیاری ازبیماری های جسمی باشد.      فرماندار ویژه شهرستان بابل : : دهه فجر بهترین فرصت و زمان برای اثبات توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است .     فرماندار ويژه شهرستان بابل: : این حق قانونی مردم است که بتوانند با مسئولان ارتباط مستقیم داشته باشند.     فرماندار بابل: : نقش دانشگاه آزاد اسلامی در بومی‌سازی علم و دانش بی‌بدیل است.     فرماندار بابل: : اعتیاد علت است نه معلول چراکه زمینه ساز آسیب های اجتماعی در جامعه میشود.     ولی‌زاده ، فرماندار بابل: : فرهنگ نشاط و امید در جامعه باید تقویت شود.     فرماندار ويژه شهرستان بابل: : تنها راه حفظ اشتغال و رفع معضل بیکاری حمایت از کالای ایرانی است.     فرماندار بابل: : شهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسلامی ما هستند      فرماندار بابل در دیدار با خانواده مددجو: : دستگیری از محرومان از اهداف مقدس مردم در جامعه اسلامی است      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : شهدای انقلاب اسلامی همانند شهدای کربلا در تمامی عرصه های تاریخ بشریت خواهند درخشید.      ولی زاده،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل: : امروز رهبر انقلاب اسلامی، مرجعی از تبار شهدا در این کشور هستند .

اساسنامه شورا

اساسنامه شورا

*اساسنامه شورای روابط عمومی شهرستان بابل* فصل اول کلیات: ماده(1)اهداف:با توجه به اهمیت ارتباطات اجتماعی در جهان معاصر شورای روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان با هدف شناساندن نقش روابط عمومی ها و احیا جایگاه آنان و به منظور گسترش مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و تحقق امر پاسخگویی به آنان به عنوان یکی از ویژگی های برجسته دولت جمهوری اسلامی ایران ،ایجاد هماهنگی و تلاش در جهت توسعه روش های اجرایی روابط عمومی ها در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور تشکیل میگردد.تبصره(1): منظور از دستگاههای اجرایی شهرستان اعضای شورای اداری شهرستان و موسسا ت و شرکت هایی که نقش ملی دارند میباشد.ماده(2): شورای روابط عمومی شهرستان بابل که از این پس در این اساسنامه شورا نامیده می شود،اعتبارات آن از طریق دستگاههای اجرایی وفرمانداری تامین میگردد.ماده(3): شورا که ریاست آن به عهده رییس اداره روابط عمومی فرمانداری میباشد به فعالیت در راستای اهداف این اساسنامه می پردازدومصوبا ت و تصمیما ت اتخاذ شده توسط این شورا پس از تایید مدیریت ارشدشهرستان (فرماندار)از جایگاه قانونی برخوردار و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن خواهند بود.ماده(4): شورا از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل وبه فعالیت می پردازد.ماده(5): اعضای اصلی شورا 5نفر بوده واعضای علی البدل آن 2نفر خواهند بودکه باستثناء رئیس روابط عمومی فرمانداری مابقی با رای مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب و فعالیت میکنند. فصل دوم ارکان شورا: ماده(6):ارکان شورا عبارتند از: 1.مجمع عمومی 2.شورای مرکزی 3.کمیته ها 4.دبیر خانهماده(7): مجمع عمومی هر سال یکبار با حضور مسئولین روابط عمومی ها ی دستگاههای اجرایی و با ریاست مسن ترین عضو حاضر در جلسه تشکیل میگردد.تبصره (1): مجمع عمومی فوق العاده در صورت تصویب شورای مرکزی یادر خواست کتبی 2/1 اعضاء تشکیل میگردد.ماده(8) : جلسات مجمع عمومی عادی با حضور 3/ 2 اعضاء رسمیت می یابد.تبصره(1): درصورت عدم رسمیت جلسه شورای مرکزی حداکثرظرف بیست روز [جلسه بعدی را تشکیل که رسمیت آن با اکثریت اعضاء خواهد بود.تبصره(2): مصوبات مجمع با رای اکثریت اعضاء حاضر قابل اجرا خواهد بود. ماده(9):جلسات شورای مرکزی حداقل ماهیانه یکباربا حضور اکثریت اعضاء تشکیل میگردد.تبصره(1): چنانچه هریک از اعضای اصلی از مسئولیت روابط عمومی خارج شونداعضای علی البدل به ترتیب اولویت رای جایگزین می گردند.ماده(10): ریاست شورای مرکزی به عهده رئیس روابط عمومی فرمانداری خواهد بودودبیر شورا توسط شورای مرکزی تعیین ومعرفی میگردد.ماده(11): شورا دارای 4کمیته عبارتند از: 1-کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی 2-کمیته آموزش 3-کمیته هماهنگی و ارتباطات 4-کمیته تبلیغات و انتشارات که مسئولین کمیته از بین اعضای شورای مرکزی به مدت 2 سال انتخاب و به فعالیت می پردازند.تبصره(1): هر کمیته دارای 5 عضو میباشد که اعضاء با پیشنهادمسئولین کمیته ها و پس از تصویب شورای مرکزی بر اساس شرح وظایف تعیین شده به فعالیت می پردازند. فصل سوم وظایف و فعالیت ها: ماده(12):شورا به منظور نیل به اهداف بیان شده در ماده (1)این اساسنامه اقداما ت و فعالیت های زیر را به عمل می آورد: الف) ایجاد و تحکیم روابط اجتماعی –تحقیقاتی و آموزشی بین روابط عمومی های دستگاههای اجرایی ب) کوشش در جهت ارتقا سطح دانش وگسترش اطلاعات روابط عمومی ها در رشته های مربوطه ج) همکاری با اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ودیگر سازمانهای ذیربط در جهت نیل به اهداف شورا د) تهیه و انتشار نشریات آموزشی –تحقیقاتی و اطلاع رسانی در امور مربوط به روابط عمومی و) پیگیری و تسهیل در امر ارتباط متقابل مردم و دستگاههای اجرایی ز) تلاش در جهت تقویت ارتباط بین دستگاههای اجرایی و رسانه های گروهیماده(13): وظایف مجمع عمومی: الف) استماع گزارش عملکرد شورای مرکزی ب ) انتخاب اعضای شورای مرکزی با توجه به ماده (5)این اساسنامه ج) تغییر در مواد اساسنامه و تعیین خط مشی کلی شورا د) انحلال شوراتبصره (1): هر یک از اعضاء می توانند پیشنهادات خود را در پیرامون اساسنامه و فعالیتهای شورا 20 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جهت بررسی به شورای مرکزی ارائه نمایند .ماده (14) : وظایف شورای مرکزی : الف) تشکیل جلسه مجمع عمومی ب) اجرای اساسنامه شورا و مصوبات مجمع عمومی ج) تهیه و ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی د) بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اعضاء و طرح در مجمع عمومی ه) انتخاب مسئولین کمیته ها و تایید اعضاء آن و) تصویب پیشنهادات کمیته ها و نظارت بر فعالیتهای آن ز) گزینش و معرفی روابط عمومی های برتر شهرستان ح) تسهیل در ایجاد ارتباط بهینه بین مدیران دستگاهها و روابط عمومی ها د) تعیین اعضاء مجمع عمومیماده (15): وظایف کلی کمیته ها : الف) انتخاب اعضاء و معرفی آنان به شورای مرکزی ب) ارائه پیشنهادات و طرحهای نوین به شورا ی مرکزی جهت تصویب ج) اجرای مصوبات شورای مرکزی د) تهیه و ارائه گزارش عملکردماده (16): وظایف کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی : الف) تهیه و ارائه طرحها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت ب) جمع آوری آمار و اطلاعات لازم به شورای مرکزی ج) ایجاد هماهنگی های لازم بین رسانه های گروهی و روابط عمومیماده (17): وظایف کمیته آموزشی: الف) تهیه و تدوین جزوات آموزشی مناسب ب) تهیه و معرفی کتب مربوط به علوم ارتباطات ج) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقا ء سطح علمی فنی و اجرایی روابط عمومی ها د) همامنگی با مراکز آموزشی ،فرهنگی و هنری جهت برگزاری کلاسهای کوتاه مدت – میان مدت – بلند مدت از قبیل خبرنویسی –فیلم برداری – عکس برداری و گزارش نویسی و غیره ه) برگزاری همایش ها و گرد همایی های علمی،آموزشی و تخصصیماده(18): وظایف کمیته هماهنگی و ارتباطات : الف) جمع آوری اخبار و ارائه اطلاعات لازم به شورای مرکزی استان ب) افکار سنجی ج)ایجاد هماهنگی های لازم بین رسانه های گروهی و روابط عمومیماده (19) : وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات : الف) تهیه خط مشی تبلیغی و انتشاراتی ب) تهیه و تنظیم عملکرد شورای روابط عمومی شهرستان ج) هماهنگی جهت برپایی نمایشگاه به مناسبت های مختلف د) تهیه مقاله ، بیانیه و اطلاعیه ها به منظور درج در رسانه های عمومی ه) انجام امور انتشارات و) تهیه و تنظیم و انتشار نشریه داخلی شورا برابر آیین نامه مصوب شورای مرکزیماده (20) : محل دبیرخانه شورا در فرمانداری مستقر خواهد بود . وظایف دبیرخانه : الف) تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی ب) ثبت و ضبط مکاتبات و صورتجلسات شورا ج) انجام امور مکاتبات شوراماده (21) : سایر موارد : این اساسنامه دارای 3 فصل ، 21 ماده و 7 تبصره تنظیم و تدوین گردیده است . /ب/